CHCE TO
ZMĚNU !

Program sdružení nezávislých kandidátů Otvírání Poličky pro všechny generace

O NÁS

Vážené obyvatelky a vážení obyvatelé Poličky,

 

představujeme se Vám jako skupina občanů, která chce společně usilovat o dobrou budoucnost Poličky. Milujeme naše město. Jsme aktivními občany v rozmanitých oblastech veřejného života. Naší vizí je, aby se Polička stala moderním a sebevědomým městem. A to beze změn nepůjde.

 

Rozhodli jsme se kandidovat v podzimních volbách do samosprávy našeho města. Nejsme politická strana ani hnutí. Jsme sdružení nezávislých kandidátů. Abychom se mohli jako nezávislí účastnit voleb, potřebovali jsme nasbírat 610 podpisů Vás, našich spoluobčanů. To se povedlo nadmíru a my Vám za podporu děkujeme.

 

Název sdružení jsme zvolili v návaznosti na Otvírání studánek, známé dílo našeho rodáka Bohuslava Martinů. Vyjadřujeme tak naši otevřenost, mladistvost, elán, schopnost komunikace, spolupráce a zdravý patriotismus.

 

Rádi bychom z Poličky udělali celoživotně atraktivní město. Pusťme se společně do toho.

ODKUD NÁS ZNÁTE

Kde jste se už mohli s námi potkat? Máme za sebou už několik společných akcí, ať už jednorázových nebo dlouhodobých

SBĚR PODPISŮ

To jsme byli my! Sesbírat dostatečné množství podpisů, abychom se mohli zúčastnit voleb, byla neskutečná práce a vzepětí. Na druhou stranu to byla také jedinečná příležitost si s Vámi popovídat.

MILUJEME POLIČKU

Soutěžní výstava fotografií, kterou jsme zorganizovali v červenci/srpnu 2022. Fotky (z) Poličky od občanů byly vystaveny jak na sociálních sítích, tak fyzicky ve venkovní galerii v parku u hradeb.

PONAS-PO-NÁS

Shromáždili jsme historické i současné fotografie a uspořádali jejich výstavu. Pozvali jsme pamětníky a věříme, že jsme se důstojně rozloučili s místem, kde stála fabrika, ve které pracovala spousta Poličáků. Bohužel na jejím místě místo bytů vyroste supermarket.

LIBOHÁJ

Nebylo nám jedno, co bude s Libohájem. Proto jsme se pustili do veřejných diskuzí. Z podnětů, které na nich zazněly, jsme iniciovali vznik studie. Více informací najdete na libohaj.cz

SPOLKY

Jsme členy řady Poličských spolků a sdružení – od spolků rodičů na školách, přes dobrovolné hasiče, ochránce přírody, kulturní a sportovní spolky a mnohých dalších. Podílíme se na organizaci desítek akcí ročně.

PIKNIK(Y) V PARKU

Vnímáme park jako místo setkávání lidí všech generací. Chceme tomuto prostoru uprostřed města dát možnost ožít akcemi, jako jsou pikniky a společenská setkání.

PROČ NÁS VOLIT

Jsme aktivní

Jsme pestrý tým lidí, kteří se zapojují v mnoha poličských spolcích. Pravidelně se scházíme a diskutujeme o tématech, která ovlivňují naše město. Organizujeme a jsme hybateli mnoha různých akcí a aktivit pro všechny generace.

Otevřeme Poličku

Novým vizím, nápadům a možnostem, kam by se město mělo ubírat. Nasloucháme lidem. Těm, kteří by se do Poličky chtěli vrátit a založit zde rodiny, i těm, kteří zde chtějí spokojeně prožít svůj život.

Posuneme Poličku

Nové technologie, energetika a příprava na budoucnost. Budeme pracovat tak, abychom mohli naše město předat dětem a dalším generacím v co nejlepší kondici. Naše vize nekončí jedním volebním obdobím.

Spolupráce

Chceme spolupracovat se všemi, kterým na Poličce záleží. Navážeme na to, co se v Poličce vybudovalo. Rozvineme to, co funguje.

Jdeme do toho naplno

Plané sliby jsou nám cizí. Chceme realizovat konkrétní projekty, které Poličku rozhýbou.

PROGRAM

Otevřená Polička

Chceme si s lidmi víc povídat, naslouchat jim a vtahovat je do dění. Úřad, to je pro nás i kvalitní úřední servis a vstřícnost. K tomu patří například informace, participativní rozpočet, rozšíření úředních hodin, pěkné prostředí a možnost vyřízení vhodných agend z domova.

 • Transparentnost v rozhodování samosprávy je jedno z našich hlavních témat. Na webu města uvidíte kompletní videozáznamy z jednání zastupitelstva. Před klíčovými rozhodnutími proběhnou veřejná projednání a diskuze. Víme, jak na to.
 • Budoucnost vidíme v aktivní komunikaci s občany. Osobně i prostřednictvím oficiálního profilu města na sociální síti Facebook a Instagram. Informace na webu města si zaslouží zpestření a přehlednost.
 • Proč by nemohli radní vypsat termíny, kdy je budete moci navštívit bez ohlášení? Máme připravený projekt S T A R O S T O V N A jako pravidelnou “mobilní kancelář”, kdy se starosta setká s obyvateli osobně, v jejich lokalitě.
 • Vypracovali jsme projekt Ú Ř A D O V N A, jako návrh na jednotné kontaktní místo pro vyřizování většiny úředních záležitostí s rozšířenou úřední dobou v příjemném, bezbariérovém prostředí s perfektním servisem pro občany (úřední asistence, dětský koutek, počítač apod.). Nedávno jsme jej představili zastupitelům i veřejnosti.
 • Rádi bychom lidem z Poličky nabídli příležitost vyjádřit názor a ovlivnit věci. P A R T I C I P A T I V N Í  R O Z P O Č E T, městy dávno vyzkoušený postup, je otevřená a férová podpora nápadů a přání. Přihlásíte si svůj projekt a v hlasování veřejnost vybere, které z přihlášených projektů budeme realizovat.

Udržitelná Polička

Přívětivé prostředí ve městě a okolní krajině jsou pro nás přirozenou prioritou. Také bydlení je jednou ze základních životních potřeb. Proto nás nedostatek bytů v Poličce trápí, tak jako Vás. Stejně je tomu u nárůstu cen energií. Naší snahou bude zprostředkovat lidem aktuální informace a odborné konzultace k otázkám bydlení, vody, cen elektrické energie a plynu.
 • Naším dlouhodobým záměrem pro budoucích 10 let je výstavba 100 nových městských nájemních bytů dostupných pro lidi všech generací. Setrvalý pokles počtu obyvatel a spíše podprůměrné demografické ukazatele mohou vést například k poklesu příjmů města. Proč se k nám často mladí lidé po studiu už nevracejí? A když už se vrátí a založí rodinu, proč se usadí v okolních vesnicích? Z rozhovorů jsme zjistili, že je to z důvodu dostupnějšího bydlení. To je škoda, zkusme to změnit.
 • Máme řešení, jak ušetřit městu i občanům náklady na energie. Známe fungující příklady z jiných měst, kde již obnovitelné zdroje využívají. Na vybrané střechy městských budov chceme umístit solární elektrárny. Chystáme se usilovat o zřízení kompostárny za městem a výrobu energie z odpadu pomocí bioplynky.  Přínosy těchto projektů lze využít na další rozvoj energetické nezávislosti nebo například na zajištění stabilní výše poplatků. Polička má v této oblasti trošku zpoždění. Věříme, že to doženeme.
 • Dbát budeme na zodpovědné nakládání s vodou. Proto směřujeme k projektům na využívání dešťové vody. Na srdci máme i zajištění nezávadnosti vody pitné a nalezení příčiny znečištění hloubkového vrtu s kdysi chutnou a nezávadnou vodou.
 • Podpoříme pozemkové úpravy v okolí města jako je výsadba stromů, navrácení cest, mezí, remízků a mokřadů do okolní krajiny. Myslíme na budoucí generace. Proto chceme bezprostředně naplánovat opatření k zadržování vody v krajině pro období sucha i pro období přívalových dešťů.
 • Nově zastavovaná území jako promyšlený plán. Naší snahou bude odborná koncepce, jednotící prvky, větší míra veřejného prostoru i větší hustota zalidnění (řadové domky, bytové domy). Přípravu nově vznikající výstavby chápeme jako výsledek diskuze respektující odborníky, pohled občanů i partnerů v zastupitelstvu. Poličce prospěje pozice městského architekta, i to je jeden z našich cílů.

Živá Polička

Kvalitní školy, dobrá práce, podmínky pro kulturní a sportovní vyžití všech generací – v tom vidíme budoucnost nás všech. Vzdělání a nalezení osobitého talentu každého dítěte je základ. Potřebujeme dostatek míst pro děti ve školkách. Spolupráci s firmami a podnikateli vnímáme jako další stavební kámen života v Poličce.
 • Podporujeme profilování základních škol při rozšiřování výuky předmětů v humanitních nebo přírodovědných oborech. Máme v úmyslu napomáhat našim žákyním a žákům na druhém stupni základních škol v rozvoji konverzačních dovedností v anglickém jazyce. Proto podpoříme účast rodilého mluvčího ve výuce. Větší pozornost chceme zaměřit i na střední školy v našem městě. Umožníme zapojení studentských a žákovských parlamentů do participativního rozpočtu města.

 • Máme v úmyslu každý rok navyšovat podporu pro kulturu, sport a spolkový život, a to minimálně o hodnotu meziroční inflace. Vytvoříme podmínky pro širší věhlas MARTINŮ festu.

 • Liboháj je vzácné místo pro aktivní i pasivní odpočinek (více na www.libohaj.cz). Studie na jeho zvelebení je díky naší iniciativě na světě. Hodláme postupovat krůček po krůčku. A smysl? Motivovat velké i malé lidi k častějšímu pobytu v přírodě. Městský veřejný prostor je v našich očích více stromů a keřů, vodních prvků, laviček i květinových záhonů. Rozvoj těchto prvků potřebuje péči městského zahradníka. O tuto pozici se zasadíme.

 • Evropské dotace nám pomohou budovat cyklostezky. Rádi bychom propojili modřeckou a bořinskou cyklostezku. Naši pozornost upínáme k cyklostezce z Poličky do Lezníka, Stříteže, do Květné s návazností na Litomyšl a Svitavy. Intenzivnější spolupráce trojměstí Litomyšl – Polička – Svitavy nás láká.

 • Chceme se věnovat soustředěné spolupráci s podnikateli a firmami ve městě. Podporu potřebují začínající podnikatelé. Sdílené kanceláře a dílny mohou být velkou pomocí pro drobné podnikání a setkávání lidí pracujících „z domu”.

 • Hazard je vážný hazard s životy celých rodin. S hazardem nesouhlasíme, proto budeme navrhovat jeho zákaz na území Poličky.

Lezník – Modřec – Střítež

Nejen Polička, ale i Lezník, Modřec a Střítež musí být skvělá místa pro život. Když už se lidé budou chtít z Poličky odstěhovat, je v zájmu města, aby se odstěhovali právě do jedné z těchto tří integrovaných obcí. Tomu je potřeba jít naproti a v úzké spolupráci s místními osadními výbory zde vytvářet příjemné vesnické prostředí nejen pro stávající, ale i pro nově příchozí občany.
 • Budeme prosazovat i v Lezníku, Modřeci a Stříteži pravidelná setkání občanů se starostou (projekt   S t a r o s t o v n a).
 • Posílíme městské autobusové linky do Lezníka, Modřece a Stříteže. Chceme, aby všechny přidružené obce byly propojeny s městem cyklostezkami.
 • V integrovaných obcích prozkoumáme příležitosti pro výstavbu.

Bezpečná Polička

Prevence kriminality, provozní doba městské policie, městský kamerový systém a opilci v parku pod křídly protialkoholní vyhlášky. To a mnohem více je v Poličce třeba řešit.

 • Vyhláškou zakázaná konzumace alkoholických nápojů v parku žádný efekt nepřinesla. Opilci se v parku vyskytují neustále. Návštěvníky Poličky může vyhláška naopak dostat do nepříjemné situace. Toto je třeba zrevidovat a napravit.

 • Naším cílem je, aby strážníci městské policie sloužili nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Moderní městský kamerový systém patří i do městského parku.

 • Prosazujeme zřízení funkce městského koordinátora prevence. Náplní jeho práce by byla podpora rozvoje preventivních aktivit na území města, zajištění čerpání dotačních titulů a koordinace aktivních spolků a organizací při řešení případných krizových situací.

Polička pro všechny

Každá generace má své potřeby a požadavky. Cílem města by mělo být, aby se lidé z různých generací vedle sebe cítili dobře, aby se rádi potkávali a aby si každý našel to své.
 • Naši podporu má rozvoj zdravotního areálu v nemocnici. Plánujeme připravit motivační program a vhodné prostory pro lékaře a pro rozšiřování již poskytovaných služeb.

 • Ve spolupráci s příslušnými organizacemi vytvoříme dostatečnou kapacitu odlehčovací sociální služby, aby pečující osoby měly možnost si odpočinout, kdykoliv to budou potřebovat.    

 • Těšíme se na setkávání seniorů s mladšími generacemi, například na akci “Dědečku, babičko, vyprávěj”.

Doprava v Poličce

Doprava po městě potřebuje novou koncepci. Na jednotlivé oblasti města se podíváme s nadhledem a rozmyslem, necháme vypracovat odborné návrhy dopravního řešení jednotlivých oblastí včetně zhodnocení kapacity parkovacích míst. Nezapomeneme na bezpečnost a plynulost pohybu chodců a cyklistů po městě.
 • Je třeba začít řešit systém vjezdu a parkování v historickém centru města, aby rezidenti i zákazníci místních obchodníků bezproblémově zaparkovali tam, kde potřebují.

 • Myslíme na bezpečnost dětí na cestě do školy a vůbec pěších i jezdců na kole. Proto chceme vytvářet podmínky pro bezpečný a plynulý pohyb pěších a cyklistů po městě.

 • Rádi bychom zahájili přípravu a podrobně prodiskutovali plán odstavných a sídlištních parkovišť a případných vícepodlažních stání. Samozřejmě s ohleduplností k městské zeleni.